Podstawowe zadania i czynności spawacza

Spawanie odgrywa istotną rolę w gospodarce każdego rozwiniętego i rozwijającego się kraju. Za pomocą spawarki TIG, MIG i innych łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Praca spawacza jest również nieoceniona przy produkowaniu, a także wykonywania różnych prac remontowych i budowlanych.

Spawanie to inaczej łączenie lub cięcie elementów metalowych, bądź wykonanych z tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu odpowiednich procesów spawalniczych. Podczas spawania zwraca się uwagę na wykonaną przez niego spoinę, która musi być odpowiedniej grubości, szerokości, a także mieć optymalny stopień wygładzenia. Wyróżniamy wiele metod i technik spawania. Ich klasyfikacji dokonuje się na podstawie źródła ciepła wykorzystywanego podczas wykonywania procesów spawalniczych (gazowego lub elektrycznego), rodzaju wykorzystywanych do produkcji materiałów (są to np. elektrody otulone, nieotulone), typów urządzeń, którymi posługuje się spawacz (automaty, półautomaty, spawarki TIG, MIG MAG itp.) oraz ze względu na pozycję spawania (tu wymienić możemy: podolną, naboczną, naścienną, okapową, pułapową i pionową).

Oto podstawowy podział metod spawania:

- łukowe elektrodą otuloną,
- spawanie gazowe,
- żużlowe,
- spawanie laserem CO2,
- elektrodą topliwą łukiem krytym,
- elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (spawarki TIG).

Podstawowe czynności i zadania, które wiążą się z każdą z wyżej wymienionych technik niewiele różnią się od siebie. Do głównych czynności podczas pracy spawacza należy:
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną spawanego elementu bądź konstrukcji, a także z samym materiałem,
- przygotowanie powierzchni do spawania, które polega na oczyszczeniu powierzchni z rdzy i innych zanieczyszczeń,
- określenie i wybór technologii spawania,
- spawanie,
- obsługa i konserwacja urządzeń do spawania (czyli spawarek, masek ochronnych itp.).

Ponadto każdy pracownik warsztatu spawalniczego musi :
- przestrzegać technologii procesów spawalniczych i doboru parametrów spawania zależnie od rodzaju konstrukcji,
- umieć określić wady spawania i przyczyn ich powstania,
- sprawdzać jakości wykonywanych prac spawalniczych na podstawie wyglądu zewnętrznego, a także pomiarów posługując się przyrządami i narzędziami przeznaczonymi do kontroli złącz spawanych,
- zorganizować stanowisko pracy, utrzymać go w czystości z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy i przepisów bhp i przeciwpożarowych.

 

Źródło:  http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=job&id=7212#psycho